Lyrics: Oritse Femi – Oro Aje Ft Portable


This post contains the correct lyrics of Oro Aje by Oritsefemi featuring Portable.


Lyrics: Oritse Femi – Oro Aje Ft Portable


Awon kon malo owo o

Awon kon Oni lelo owo o 

(Acha musical taliban no 1)

Owun ani la nani

Owo teni tele no o

Pokotua mememe o


Aje mi ni

Owo mi ni

Ko kon yin


Be mo se pa owo mi

Sebi emi mo Momi


Tebale soro aje

Oro AjE

Tori Oro Aje

Oro Aje yen lo sure


Ika oburu

Eyan lon gbero ika


Eda aiye le

Ori eni longbe ni ga


Eya oyeri Ayo lonye eniyan

Kemi sha ma pa owo mi

Kin ma jaiye dede


Temi ni Ki owo tipe

Kin de wabi to gbayi lo


Na jaiye ori

Ma tun se ore fun awo eyan kon


Awon kon ma gbenusi

Konle ba tiwon malo


Mo ti pa owo mi

Moma shaye Dede


Baba mo ri owo re ninu aiye mi

Aiye mi dara o

Mo wa Sope

Eleda mi gbe mi de ipo Ade mi

Ori aje mi

Ma se je ko bo o

Aaaaah .


Sebi Ola mi aje mi

Ko konyin

Won se bi Ola tan o

Ola kun seyin

Opo gon


Tebale soro Aje

Oro Aje

Oro Aje yen lo sure


Ika oburu

Eyan lon gbero ika

Eda aiye le

Ori eni lon gbeniga


Eya oyemi ayo lon ye eniyan

Kemi sa ma pa owo mi

Kima jaiye dede

Temi ni ko owo tipe

Kinde wa bi to gbayi lo

Ma jaiye ori

Ma tun sore fun awon eyan kon

Awon kon ma gbenisi

Konle ba tiwon malo

Aaaaahaha

Moti pa owo mi

Moma shaye dede

Alonyin lo wun re o


Tori kon ma lo rimi ton

Ni mo se sapamo o

Ma pe mi kin wa lo ja o

Owo ni o pemi kin wa logba o

Omo oromi wuwa ika o

Omo oromi sapamo

Kon malo re e ton o

Is better than see finish o


Se le she tie be

Ko kole ko ma yo window

Oritsefemi gbemi trabaye

Zazoo ze o


Emi ni were olorin

Idamu adugbo yin

Wahala musician

Africa mafian

Awoooo


Gbo gbo awon omo naija

Awon lon ma se y*h**

Tori ko si owo ni


Ika oburu

Eyan lon gbero ika

Eda aiye le

Ori eni longbe niga

Iya oyemi ayo lon ye ni eniyan

Kemi shama pa owo mi

Kima jaiye dede

Temi ni ko owo ti pe

Kin de wa be to gbayi lo

Ma jaiye ori

Ma tun se ore fun awon Eyan kon

Awon kon ma gbenusi

Kon le ba tiwon ma lo

Aaaaahaha


Moti pa owo mi

Moma jaiye dede

Ma pemi kin wa lo ja o

Owo ni ko pe mi kin wa lo Gba o

Maje kon rip e

Kon to rip e o

Aburo mi salo

Pa data o

Biza biza o

Zeh kon to zeh ori e

Musical taliban no 1

Aaachaa msn gang yeSong Written By:


Oritsefemi Majemite Ekele 

Portable Omolami 

Comments