Olumo Lyrics By Brymo


Olumo Lyrics By Brymo 


Mò n lọ sáké mo fẹ́ lọ rọ́jọ̀gbọ́n o

Mò n lọ sábéòkúta mo fé lọ rí

Ọmọ ṣóyínká


Oṣóyinká ooooo

Oṣóyinká

Oṣóyinká ooooo


Bẹ lọ sówu

Bẹ bá rárẹ̀mú o

Bẹ bá rí bába Ìyábọ̀, ẹ bá mi ki


Ẹbọra òwu

Ẹbọra òwu ooooo

Ẹbọra òwu, eh

Ẹbọra òwu ooooo


Bẹ lọ sábẹ́òkúta ìlú olúmọ

Bẹ bá ráláké ẹ bá mi ki

Comments