KPK (Ko Por Ke) Lyrics By Mohbad & Rexxie



KPK (Ko Por Ke) Lyrics By Mohbad & Rexxie


Talo so pe ko por ke

Opp – o por pa

Opg – o por gan


Talo so pe ko por ke

Opp – o por pa

Opg – o por gan


Awon omo ajinomoto, aji gba wire

Awon omo mi choko-choko

Awon omo ajinomoto, aji gba wire

Awon omo mi choko-choko


Talo so pe ko por ke

Opp – o por pa

Opg – o por gan


Talo so pe ko por ke

Opp – o por pa

Opg – o por gan


Awon omo ajinomoto, aji gba wire

Awon omo mi choko-choko

Awon omo ajinomoto, aji gba wire

Awon omo mi choko-choko


Talo so pe ko por ke

Opp – o por pa

Opg – o por gan


Talo so pe ko por ke

Opp – o por pa

Opg – o por gan


Awon omo ajinomoto, aji gba wire

Awon omo mi choko-choko

Awon omo ajinomoto, aji gba wire

Awon omo mi choko-choko


Awon omo ajinomoto, aji gba wire

Awon omo mi choko-choko

Awon omo ajinomoto, aji gba wire

Awon omo mi choko-choko...

Comments