Sabi Lyrics By Mohbad


Sabi Lyrics By Mohbad


(No one is sleeker)


Won ni "kin wa baba toh sabi"

K'owa w'ori mi, k'otoh saasi

Kin ma shey ya'wo l'owo Lati

Mo 'morin ko, won fe je ko dabi oh

Won ni "kin wa baba toh sabi" oh (ehn-ehn, ehn)


K'owa w'ori mi, k'otoh saasi (uhn-uhn, uhn)

Kin ma shey ya'wo l'owo Lati

Mo 'morin ko, won fe je ko dabi oh


Ah, omo logo toh sabi

Omo gbera tan, o b'omi si Garri

O wo Yankee, o wo Atlanta, per roof

Eyan Baba Fela ni, ke gba fun

Ah, omo olope toh sabi


Omo gbera tan, o b'omi si Garri

O wo Yankee, o wo Atlanta, per roof

Eyan Baba Fela ni, ke gba fun


Uhhn, kilode o jere? (Uhhn, kilode o jere?)

Mo ma j'aye mi k'oto fun feere oh (k'oto fun feere oh)

Oshey, oshey, oshey o jere oh (oshey o jere oh)


Tinba shishee, kin ma ko're oko de'le oh (ko're oko de'le oh)

Won gun'yan mi kere oh (kere)

Mo fi'mu won fon feere oh

Ninu aye, mio kere (mio kere)

T'oba de igboro, k'olo beere oh


Won ni "kin wa baba toh sabi"

K'owa w'ori mi, k'otoh saasi

Kin ma shey ya'wo l'owo Lati

Mo 'morin ko, won fe je ko dabi oh


Won ni "kin wa baba toh sabi" oh (ehn-ehn, ehn)

K'owa w'ori mi, k'otoh saasi (uhn-uhn, uhn)

Kin ma shey ya'wo l'owo Lati

Mo 'morin ko, won fe je ko dabi oh


Ehn, omo logo toh sabi

Omo gbera tan, o b'omi si Garri

O wo Yankee, o wo Atlanta, per roof


Eyan Baba Fela ni, ke gba fun

Uhn, omo olope toh sabi

Omo gbera tan, o b'omi si Garri

O wo Yankee, o wo Atlanta, per roof

Eyan Baba Fela ni, ke gba fun


Uhhn, kilode o jere? (Uhhn, kilode o jere?)

Mo ma j'aye mi k'oto fun feere oh (k'oto fun feere oh)

Oshey, oshey, oshey o jere oh (oshey o jere oh)


Tinba shishee, kin ma ko're oko de'le oh (ko're oko de'le oh)

Won gun'yan mi kere oh (kere)

Mo fi'mu won fon feere oh

Ninu aye, mio kere (mio kere)

T'oba de igboro, k'olo beere oh


I will exalt you, Lord (I will exalt you, Lord)

For you lifted me out (for you lifted me out)

Don't let my foes to rejoice over me

(Timi Jay on the track)

Comments