Eye Wey See Lyrics By Zyno


Eye Wey See Lyrics By Zyno


Wooo

Otua otua

Eeiihhh

Way see

Melu uMualoba eye wey see

Kanyi gbalu ego btc

Anyi esendilo pvC

Ndi ochichi cholu inalu anyi isi


Melu umualoba eye wey see

Kanyi gbalu ego btc

Anyi esendilo pvC

Ndi ochichi cholu inalu anyi isi

Btc btc

kanyi gbaluego btc (Kway Kway)

Anyi esendilo pvc ndi ochichia cholu

inalu anyi isi


Btc btc kanyi gbalu ego btc

Kanyi gbaluego btc

Ndi ochichi cholu inalu anyi isi

Woo ego melu nji amulu anya

No sleep till nnalu aka

Jegwakwa miss m namna abata

kamjekwa bute ego anyiji agbata ana

Sia butukwa na oga adikwamma

Owu ite is gone makana chidimma

poverty alagomkwa yayaya


Imana umu ogbem we show love

In the broke days boys di soo rough

Ego abatago but obialo in bulk

Nee sapa cholu ibunyezim award

Buh now on God shutdown na akpam

DEAR GOD


Mee my matter oh lord Luo my case oh

lord

Bulu my file

We fast and pray oh lord

Achorokwam Honda accord okwa Benz

oh lord

Nee my guys oh lord

Kanyi ncha winie once We Dey pray oh

lord


We fast and pray oh lord

Na echezikwanu better days we Dey

hope oh lord

Wooo

Nechezikwanu better days we Dey pray

oh lord

Fast and pray oh lord nechezikwanu

better days we Dey pray oh lord


Melu umualoba eye wey see.

Kanyi gbalu ego btc

Anyi esendilo pvC

Ndi ochichi cholu inalu anyi isi

Melu umualoba eye wey see.

Kanyi gbalu ego bto

Anyi esendilo pvc


Ndi ochichi cholu inalu anyi isi

Btc btc

kanyi gbaluego btc (Kway Kway)

Anyi esendilo pvc ndi ochichia cholu

inalu anyi isi

Btc btc kanyi gbalu ego btc

Kanyi gbaluego btc

Ndi ochichi cholu inalu anyi isi... 

Comments