Mukulu Lyrics By Buju Fka BNXN

 Mukulu Lyrics By Buju Fka BNXN


Killi person, Buju you go killi person

Ọmọ you go killi person

Mo fẹ ko mukulu, ko mukẹkẹ

O yẹ ka lọ sẹmpẹ till my money go finish e o

Said if you like dance reggae blues, osabẹdẹ

Ma lọ ma ṣe jẹjẹ till the party go finish e o

Mo fẹ ko mukulu, ko mukẹkẹ

O yẹ ka lọ sẹmpẹ till my money go finish e o

Said if you like dance reggae blues, osabẹdẹ

Ma lọ ma ṣe jẹjẹ till the party go finish e o


See something just came to mind a ridiculous idea

Make e me and you disappear

Say the word and you know I'm there

If we deny this moment it's gon be a little bit unfair

O ṣa mọ bo ṣe jẹ

Ko ya jẹ ko ma lọ bẹẹ


Jẹ ka ma pade one corner

Ma lọ ma ṣa a gbọ o wa kanra

O le jaye ko faraya

Life e no getti formula

Jẹ ka ma pade one corner


Ma lọ ma ṣa a gbọ o wa kanra

O le jaye ko faraya

This life e no getti formula


Mo fẹ ko mukulu, ko mukẹkẹ

O yẹ ka lọ sẹmpẹ till my money go finish e o

Said if you like dance reggae blues, osabẹdẹ

Ma lọ ma ṣe jẹjẹ till the party go finish e o


O, o mo fẹ ko mukulu, ko mukẹkẹ

O yẹ ka lọ sẹmpẹ till my money go finish e o

Said if you like dance reggae blues, osabẹdẹ

Ma lọ ma ṣe jẹjẹ till the party go finish e o


Killi person

Killi person, Buju you go Killi person

Ọmọ you go Killi person...

Comments